Voorwaarde nodig alvorens

MotivatieOmschrijving

Hire a custom writer who has experience.
It's time for you to submit amazing papers!


order now

Wat is motiveren?

Soorten motivatieIntrinsieke motivatie

Als een pupil intrinsiek gemotiveerd is, is hij door zichzelf al gemotiveerd. Hij ervaart de prestatie ALSs zinvol en schept voldoening uit zijn werk. Intrinsieke motivatie maakt externe beloningen overbodig. De pupil heeft voldoende motivatie uit zichzelf en heeft dan ook geen externe hulpmiddelen nodig.

Volgens Stipek ( 1988 ) zijn Er vier belangrijke voorwaarde nodig alvorens een pupil intrinsiek gemotieveerd kan geraken. Hij moet zichzelf namenlijk ALSs bekwaam kunnen ervaren ( competentiemotivatie ) . De taak moet aanvoelen ALSs een uitdaging maar mag toch niet Te moeilijk zijn. Zo kan je best ALSs tutor starten met gemakkelijkere oefeningen zodat de pupil vertrouwen krijgt in zijn Eigen kunnen. Naarmate de sessies vorderen kan de coach overschakelen op moeilijkere oefeningen. Op deze manier heeft de pupil het gevoel voldoende comptent Te zijn voor de taak en toch naarmate de oefeningen moeilijker worden, zal de taak voldoende uitdaging bieden.

Als tweede voorwaarde moet de pupil het gevoel hebben digital audiotape hijzelf de oorzaak is van succes ( causaliteitsmotivatie ) . Hier is heated ALSs tutor belangrijk om in de feedback voldoende nadruk Te leggen digital audiotape de oorzaak van het succes bij de pupil zelf ligt.

Als derde voorwaarde moet de taa hem toelaten zijn creatieve talenten te gebruiken ( creativiteitsmotivatie ) . Hier kan je ALSs tutor bijdragen door bepaalde delen van de cursus eens new wave een andere invalshoek Te bekijken zodat heated voor de pupil geen everyday wordt. Hiermee zorg je ervoor digital audiotape de pupil zijn aandacht bij de leerstof houd.

Ten slotte moet hij in de uitvoering new wave de taak gedeeltelijk zijn Eigen regels kunnen bepalen ( zelfreguleringsmotivatie ) . Wanneer iemand veel regels van buitenaf krijgt opgelegd, werkt dot bedreigend. Het is voor de pupil belangrijk om steeds zichzelf te zijn in wat hij ook doet. Als dot niet het geval is, daalt vaak de motivatie. Een mooi voorbeeld is dat new wave een beginende jogger. Als de jogger zelf kan bepalen hoeveel kilometre hij binnen een bepaalde tijd moet afleggen. De jooger zal dan beter gemotiveerd zijn om dot doel Te halen, dan wanneer hij dot krijgt voorgeschreven uit een trainingsboekje voor novices. Door studenten mee Te helpen beslissen wat Er in de tutorsessies aanbod komt, verhoog je Hun motivatie.

Extrinsieke motivatie

Wanneer iemand exentrinsiek gemotiveerd is, stelt hij een bepaald gedrag om een beloning te krijgen of een straf Te ontlopen. Het gedrag wordt dus gesteld omwille new wave de gevolgen dice hieraan gekoppeld zijn. Stel bijvoorbeeld dat een pupil een car new wave zijn ouders krijgt indien hij slaagt voor een bepaald studiejaar. Deze persoon zal mogelijk harder studeren omwillen van de extrinsieke motivatiefactor, in dot geval de car.

In de beloningen dice iemand krijgt maken we een onderscheid tussen informerende en controlerende beloningen. Als een pupil enkel punten krijgt zonder veel commentaar, weet hij niet of zijn prestatie voldoende was. Hij voelt zich wel gecontroleerd maar hij stelt zich nog steeds de vraag of hij wel het vereiste niveau behaald. Extrinsieke beloningen kunnen dus ook informatie geven over heated niveau en de kwaliteit van de prestatie. Bij positieve feedback zal dot het gevoel new wave competentie verhogen en hierdoor zal automatisch de intrinsieke motivatie stijgen. Het is dus zeer belangrijk om in feedback duidelijk Te maken wat goed is, en wat voor verbetering vatbaar is.

Via extrinsieke motivatie is heated ook mogelijk om intresse voor een opdracht Te wekken. Mensen die niet veel lezen kunnen door middel new wave prestatietaken ontdekken hoe boeiend lezen kan zijn en hiervoor dan een intrinsieke motivatie ontwikkelen. Hierbij is heated belangrijk digital audiotape de pupil de beloning ervaart ALSs oorzaak new wave een gedrag maar wel ALSs een bevestiging new wave hoe goed hij het heeft gedaan. Hierdoor wordt heated competentiegevoel versterkt.

Verband tussen extrinsieke en intrinsieke motivatieGeA?nternaliseerde motivatie

Volgens Deci en Ryan ( 1985 ) is er naast intrinsieke en extrinsieke motivatie nog een derde type, namenlijk geA?nternaliseerde motivatie.

Bij dot type new wave motivatie behoren de studenten die een taak uitvoeren waarvoor Er geen externe beloning aanwezig is, en waarvoor de intrinsieke motivatie ver Te zoeken is. Ze voeren de taak uit omdat het verplicht is. Ze willen voldoen aan de verwachtingen new wave ouders, docenten en vaak ook medestudenten. Als ze de taak niet tot een goed einde brengen voelen ze zich schuldig. Zo kan heated zijn digital audiotape een pupil niet volledig achter een bepaald undertaking staat en hier enkel aan werkt omdat het een verplicht onderdeel is van de studierichting. Het kan ook voorvallen digital audiotape bijvoorbeeld beide ouders een diploma ALSs ingenieur hebben behaald en de pupil deze richting begint zonder intresse voor wetenschappen, maar enkel omdat het hij het gevoel heeft dat het zo hoort in de familie. In beide gevallen spreken we van geA?nternaliseerde motivatie.

MotivatietheorieenMotivatietheorie new wave Maslow

De behoeftetheorie new wave Maslow kunnen we ook gaan toepassen op het aspect new wave motivatie. Maslow was de grondlegger new wave de Humanische psychologie. Hij ging, in tegenstelling tot zijn collega ‘s, uit new wave de gezond denkende mens en niet new wave geesteszieke work forces, zoals Freud.

Maslow verteld dat mensen worden gedreven door innerlijke behoeften. Ondanks de grote verschillen tussen culturen zijn menselijke behoeftes vrij aardig gelijk. De uiting ervan kan door cultuurverschillen varieren. Aanzien verwerven door de beste jager Te zijn bij primitieve volkeren lijkt ogenschijnlijk veel Te verschillen met wereldkampioen willen worden, maar achter beiden pimple veel drang naar aandacht en het streven naar regard krijgen. Zoals Maslow ook zegt, mensen lijken meer op elkaar dan op het eerste gezicht lijkt.

Een new wave de kernpunten van Maslow was de door onderzoek aangetoonde behoefteniveaus van de mens. Een behoefte kan work forces zien ALSs het verlangen naar iets. Het willen eten, is een behoefte om de honger Te stillen. De hongerbehoefte is er dus omdat work forces honger heeft. Een behoefte kun je niet sturen, maar ontstaat vanzelf doordat work forces ergens behoefte aan heeft. Een behoefte op een bepaald niveau moet eerst voor het grootste deel bevredigd worden voordat work forces bevrediging wil new wave een hogere behoefte. Een behoefte overslaan is over het algemeen niet mogelijk. Het bevredigen new wave de behoefte kan work forces overslaan, maar de behoefte zal blijven. Als work forces honger heeft kan work forces zichzelf opleggen, maar de behoefte zal blijven bestaan. Hoe groter een behoefte is, diethylstilbestrols te nadrukkelijker is hij aanwezig nut diethylstilbestrols te meer zal work forces moeten doen om hem weg Te drukken. Zodra een behoefte bevredigd is, ontstaat meestal vroeg of laat de volgende. Na dat work forces gegeten heeft, krijgt work forces bijvoorbeeld zin aan koffie of een dutje. Over heated algemeen ontstaat een hogere behoefte pas ALSs de lagere bevredigd zijn. Eentje zou work forces nog kunnen overslaan, maar twee of meer komt maar heel zelden voor. Veel behoeftes zijn overigens onbewust.

Maslow heeft de menselijke behoeften in kaart gebracht aan de manus new wave een piramide. De piramide zoals hieronder staat afgebeeld moet je bekijken van onder naar boven. Eerst moeten bijvoorbeeld de fysiologische behoefte bevredigd zijn alvorens work forces kan werken aan de behoefte van veiligheid en zekerheid.

Het eerste niveau is er een dice nodig is om te overleven. Dit zijn de sterkste behoeftes die we kennen. Bijna altijd moet alles hier voor wijken. Dit treft work forces ook bijvoorbeeld aan bij dieren. Een dier digital audiotape hongerig is, is zeer agressief en zal bijna alles doen om maar aan eten te komen. Daarnaast verdringt het alle andere hogere behoeften en is de aandacht bijna volledig op voedsel gericht. In zulke situaties eet een work forces zelfs tulpenbollen. Er is op dat minute bijvoorbeeld totaal geen belangstelling voor mooie muziek. Eerst eten en dan pas het andere. Op zo’n minute ziet work forces ALSs hoogste doel in het leven dan ook het bevredigen new wave deze taak. Men denkt dan digital audiotape ALSs work forces onbeperkt Te eten heeft, work forces de gelukkigste persoon ter wereld zal zijn. De rest lijkt voor hem op dat minute onbelangrijk. Maar zodra de fysiologische tekortkomingen opgelost zijn, komen de volgende en hogere behoeftes naar voren. En zodra de volgende behoefte bevredigd is, komt de daarop volgende. Dit bedoelt Maslow met dat behoeftes hierarchisch ( opeenvolgend ) gerangschikt zijn. Door een behoefte op een bepaald niveau Te bevredigen, stijgt work forces in feite qua ontwikkeling. Er is dan wel weer een andere behoefte dice opkomt, maar het gaat om een hogere, dus het is geen eindeloos proces op hetzelfde niveau, maar een opbouwend proces. Zodra een behoefte bevredigd is, verdwijnt deze behoefte. Simpel gezegd, ALSs work forces voldoende gegeten heeft, heeft work forces geen behoefte aan eten meer. Het systeem new wave de hierarchische behoeftes is niet alleen een leuke theorie, maar dot is tevens de verklaring van meeste gedragingen new wave de mens. De meeste handelingen en gedachten van de mens worden gedragen door innerlijke behoeftes. Eten, vechten, werken en opmaken vallen hier onder andere onder.

Zodra de fysiologische behoeften bevredigd zijn, komt de behoefte aan veiligheid naar voren. Hieronder vallen bijvoorbeeld bescherming, zekerheid en stabiliteit. Komt work forces in onbekende situaties of veranderen er bepaalde dingen, dan kan innerlijke onrust ontstaan. Doordat volwassenen geleerd hebben om het een en ander Te verbergen, is deze behoefte duidelijker bij kinderen. Ze laten bijna direct merken digital audiotape ze zich niet veilig voelen. Dit kan zijn huilen, naar mom rennen of bijvoorbeeld angstig kijken. Kinderen kunnen over het algemeen vrij slecht tegen grote veranderingen. Dan kunnen ze onrustig of knock worden. Ruziende ouders of een scheiding kan een traumatische uitwerking op een sort hebben. Een sort heeft behoefte aan vastigheid om zich heen. Ruimte binnen bepaalde grenzen zal geen problemen opleveren, maar grenzenloosheid zal een negatieve uitwerking op heated sort hebben. Een mens streeft meestal naar stabiliteit en het vertrouwde. Doorbreking van dot kan onrust veroorzaken.

Dit treft work forces list sterk aan bij iemand met een dwangneurose. Alles moet geordend nut tot in de inside informations geregeld zijn. Spullen moet precies op hun plaats liggen en er mag niks ontbreken Gaat hier iets fout, dan breekt Er paniek uit. Naast heated hongergevoel is dit iets wat door de meeste mensen niet begrepen wordt, want echte hoger en dot dwangneurotisch gedrag Kent work forces niet.

Note new wave mij: Het zich niet veilig voelen is ook de oorzaak veel ( oudere ) mensen ‘s avonds niet meer over straat durven gaan en mensen gewapend over straat gaan ( voor een deel is heated ook stoerdoenerij ) . Het is pure angst. Dit treft work forces ook bij dieren aan. Een paard kan op hol slaan door onverwachte bewegingen en honden worden knock new wave vuurwerk. Hun intelligentie is te beperkt om in te zien digital audiotape Er niks aan de manus is. Voor een deel is er wel aan Te wennen.

Als de veiligheidsbehoefte er niet meer is, omdat deze gewaarborgd is, ontstaat de behoefte aan genegenheid. Hieronder wordt verstaan prettige sociale contacten. Iemand dice de voorgaande behoeftes bevredigd heeft, zal nu op zoek gaan naar genegenheid, liefde en vriendschap. Zolang hij in de voorgaande fetal alcohol syndromes op zoek was om uit dice situatie te komen, dacht hij niet of nauwelijks aan de nu ontstane behoefte. Dus nadat hij geen honger meer had en zich veilig voelde, ontstond het eenzaamheidsgevoel en het gemis aan prettige omgang met anderen. Tot die tijd waren zijn gedachten en aandacht bij de voorgaande behoeftes. Dit is voor een deel ook de oorzaak van het ontstaan van jeugdbendes en opstandige groepen. Men sluit zich bij zo’n groep aan om ergens bij te horen en gaat zich af zetten tegen alles dat de groepsband kan verstoren. Het is een soort alternatief familiegevoel.

Bevrediging new wave deze behoeftes kan work forces krijgen door prestaties en een bepaalde levenshouding. Veel streefgedrag om Te winnen is een streven naar de beste willen zijn om erkenning en aanbidding te verkrijgen. Applaus en adoratie ziet work forces vaak ALSs een aanduiding new wave erkenning en bewondering. Status en prestigiousness valt ook onder deze noemer. Al het show- nut demonstratiegedrag is een teken new wave bewondering willen hebben. Dit kan varieren van opscheppen tot extravagante kleding en dure car ‘s. Het willen domineren is ook een teken dat work forces streeft naar erkenning.

Door op te scheppen en Te domineren krijgt work forces een soort versterkt gevoel new wave eigenwaarde. Aangezien dot noodzakelijk blijkt Te zijn voor dice persoon, mankeert er iets aan heated zelfrespect en digital audiotape probeert hij dus Te herstellen door Er wat aan Te gaan doen. Dat het kunstmatig is en tijdelijk, moge duidelijk zijn. Daarnaast loopt work forces het risico digital audiotape de handelingen mislukken. Men kan er bijvoorbeeld niet van onder de indruk zijn, of work forces kan verliezen. Hierdoor zal het gevoel new wave eigenwaarde dus dalen. Het resultaat zal dan zijn dat work forces het accepteert, of de gedragingen worden sterker om de eigenwaarde toch weer op Te krikken. Zwaar neurotisch gedrag bestaat tot de mogelijkheden bij dot verschijnsel. Een deel new wave de gevangenissen wordt gevuld door problemen met de eigenwaarde. Door dot vallen er bijvoorbeeld klappen, of nog erger, ALSs een vrouw de dominante positie van haar adult male niet erkent. Hem verlaten kan soms vergaande uitwerkingen hebben. Als een behoefte niet bevredigd wordt, ontstaan er overeenkomstige reacties. Dit geldt overigens voor iedere behoefte.

Het vervelende new wave de situatie is, dat de betrokkene dot alles vaak niet in de gaten heeft. Men heeft vaak alleen de drang om zichzelf op te waarderen, maar work forces ziet maar zelden in dat work forces het doet om de eigenwaarde Te verhogen. Naar buiten toe zal work forces dat helemaal nooit brengen.

Er moet wel een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen presteren voor de aandacht en presteren ter Eigen voldoening. Het lijkt vaak hetzelfde, maar de achterliggende motivatie is toch geheel verschillend.

Dit is de laatste en de hoogste behoefte. Met hoogste wordt bedoeld de hoogst mogelijke behoefte waaraan een mens behoefte kan hebben. Deze behoefte ontstaat pas ALSs aan alle andere ( lagere ) behoeftes voldaan is. Iemand dice zich op dot niveau bevindt, wordt beschouwd ALSs een gezond denkend en evenwichtig persoon. Op dat minute zijn Er geen behoeften aanwezig voor de lagere niveaus. Dit alles klinkt nogal technisch, alsof we een soort machine zijn, maar zo is heated nu eenmaal.

Zelf-actualisering is heated streven naar ontwikkeling new wave zichzelf. Het is een streven naar mooier, sneller of bijvoorbeeld beter, of het volledig opgaan in een bepaalde prettige bezigheid. Het volledig opgaan in iets en zich daarbij zeer prettig voelen, noemt Maslow een topervaring. Seks valt hier bijvoorbeeld onder. Maar het streven is alleen ter voldoening new wave de persoon zelf en niet speciaal voor anderen. Aangezien de aard van mensen verschilt, kan deze behoefte op verschillende manieren ingevuld worden. Een musicus heeft een totaal andere invulling dan een atleet, maar beiden streven naar verbetering. De belangrijkste voldoening is in de bezigheid zelf. Mensen dice deze hoge behoeftes willen bevredigen, hebben dus in feite Al het andere achter zich gelaten. Zodra work forces op dot niveau komt, ontstaat ook het verschijnsel nieuwsgierigheid. Men ontmoet iets wat work forces niet weet en daardoor ontstaat de drang van willen weten. Iemand dice honger heeft, of zich eenzaam voelt, heeft deze reactie veel minder of zelf helemaal niet bij een gelijksoortige behoefte, want “ hier staat zijn hoofd niet naar. ” Zijn aandacht is veel meer gericht op deze andere behoeften. Ik zeg niet digital audiotape dot verkeerde behoeften zijn, want door omstandigheden kunnen ze ontstaan. Ook iemand dice zeer gelukkig is, kan in een situatie komen waarin hij honger heeft, of angst Kent. Maar ALSs iemand niet het grootste deel new wave zijn leven op het hoogste niveau verkeert, is dit een teken digital audiotape Er iets niet goed pimple. Het niveau new wave ontspanning, nieuwsgierigheid nut levenslust is heated hoogst haalbare en pas op dot niveau kan work forces zich gelukkig voelen. Omstandigheden en de manier waarop work forces met problemen omgaat zijn bepalend voor het niveau waarop work forces verkeerd. Aangezien dot mijn Eigen opvattingen zijn, kom ik hier nog op terug, want het zijn niet Maslow ‘s opvattingen, maar mijn Eigen conclusies na aanleiding new wave de gedachten van Maslow.

Het ontstaan van nieuwsgierigheid op zich, is misschien wel een teken dat het psychisch goed pimple bij dice persoon. Bij iemand dice in de emphasis pimple, kan dot bijna niet ontstaan. Vandaar dat kinderen veel nieuwsgieriger zijn, want ze zijn geestelijk veel ontspannender.

Veel new wave onze gedachten en handelingen zijn bedoeld om aanwezige behoeften Te bevredigen, of om ze in base Te houden. Dit geldt zowel voor de lagere ALSs voor de hogere behoeften. We eten tegen de honger, we spreken tegen ALSs iemand ons tegenspreekt en we worden kriebelig ALSs we geen rust kunnen vinden. Vandaar digital audiotape Er bijvoorbeeld protesten komen ALSs ergens censuur wordt ingevoerd.

Het wil niet zeggen digital audiotape iedereen aan de hogere behoeften toekomt, want vaak blijft work forces onderweg ergens steken. Vaak weet work forces niet eens wat hogere behoeften zijn, dus kan work forces er ook niet naar streven. Iemand die grote geestelijke onrust vertoont, heeft geen behoefte om ongestoord muziek Te spelen. De aandacht is voornamelijk gericht op zijn probleemsituatie.

Dat de drang om zichzelf verder ontwikkelen bij de meeste mensen niet meer aanwezig is, wil beslist niet zeggen digital audiotape het daarom geen natuurlijke drang is, want digital audiotape is heated wel. Dat bij velen de behoefte aan zelf-actualisering niet meer voorkomt, komt door geestelijke obstakels ( problemen ) die er voor zorgen digital audiotape work forces hier niet aan toe komt. Dat het een wel een natuurlijk iets, blijkt onder andere uit diergedrag. Ook zij vertonen interesse voor het onbekende. De natuurlijke nieuwsgierigheid treft work forces ook nog veel aan bij kinderen. Ze willen alles weten en zitten overal aan. Dit verdwijnt niet op latere leeftijd, maar wordt geblokkeerd door problemen. Verdwijnt deze blokkade, dan komt het ALSs vanzelf weer naar voren. Een cursus nieuwsgierigheid volgen zal dan ook nauwelijks helpen. Het moet van binnen uit komen door een natuurlijke drang die niet geblokkeerd wordt. Net zoals honger vanzelf komt, zo komt nieuwsgierigheid ook vanzelf ALSs de situatie er voor is.

Behoefte theorie new wave Mc ClellandPrestatiemotivatie theorie

Zie2

De 2×2 taxonomie new wave Elliot

Zie 2

De prestatiemotivatietheorie new wave AtkinsonDemotivators

Wanneer de motivatie verdwijnt, zullen hiermee ook de prestaties sterk verminderen. Daarom is heated toch new wave belang digital audiotape elke coach op de hoogte is van oorzaken new wave demotivatie. Je kan demotivate vaak Al herkennen aan uiterlijke kenmerken. Deze kenmerken kunnen gaan new wave het notities die niet ordelijk meer worden bijgehouden tot deelnemers due er maar onverschillig bijzitten. Een gedemotiveerde pupil is vaak een afwezig pupil dice enkel fysiek aanwezig is en vaak heel snel is afgeleid. Hij maakt af en toe zelfs opzettelijk fouten. Vaak krijgt hij ook weinig gedaan en zijn gezichtsuitdrukking spreekt boekdelen. Laaghangende mondehoeken en een gesloten lichaamshouding zijn nu eenmaal moeilijk Te verbergen. Een gedemotiveerde pupil is nog eenvoudiger Te herkennen ALSs hij spreekt. Hij spreekt mat en bepaalde discussies hebben zeer vaak een negatieve ondertoon. De pupil twijfelt aan de zin van een undertaking en uit hierover veel kritiek.

Een eerste oorzaak new wave demotivatie kan zijn digital audiotape de pupil een gebrek aan zelfvertrouwen heeft. Hij heeft heated gevoel digital audiotape hij nooit zal kunnen slagen voor een bepaald vak en hij denkt digital audiotape hij niet over de benodigde capaciteiten beschikt. Dit gebrek kan dan weer voortvloeien uit twee deeloorzaken. Het kan veroorzaakt worden door zijn jeugdervaringen. Een babe wordt geboren met positieve hersenen en tijdens zijn eerste levensjaar wordt digital audiotape positievisme alleen maar versterkt. Ouders zijn bijvoorbeeld trots ALSs een babe kan kruipen, wandelen, zijn eerste woorden. De babe wordt dus enkel positief aangemoedigd. Vanaf digital audiotape de baby kan lopen veranderen deze positieve aanmoedigingen vaak Al in negatieve. “ pas op! ” , “ niet daarop kruipen ” . De hersenen krijgen dus Te maken met negatieve kritiek en dot wordt opgebouwd. Als de hersenen deze kritiek maar moeilijk kunnen verwerken kan hier het zelfvertrouwen Al een eerste duik krijgen. Een tweede deeloorzaak new wave een vermindert zelfvertrouwen kan liggen aan ervaringen uit het verleden. Als een pupil reeds is begonnen aan een opleiding zonder deze met succes te beeindigen graaft zijn onderbewustzijn bij elke volgende opleiding steeds terug naar de gefaalde opleiding. Hierdoor wordt de pupil steeds opnieuw herinnert aan een mislukking wat niet 10 goede komt aan het zelfvertrouwen. Zo is heated belangrijk digital audiotape de pupil ook leert terugdenken aan positieve herinneringen en zo zijn zelfvertrouwen kan opkrikken.

Eent weede oorzaak new wave demotivatie is te wijten aan zaken dice iemand anders gezegd heeft. Als studenten negatieve opmerkingen krijgen new wave iemand anders is dit sterk demotiverend. Het is dan ook belangrijk om ook positieve feedback Te geven aan een pupil. De feedbackgever wordt immers bekeken ALSs de expert en zijn kritiek is dus zeer belangrijk. Als dot steeds negatief is zal dot ook knagen aan het zelfbeeld new wave een pupil waardoor hij het gevoel krijgt een bepaalde studierichting niet aan Te kunnen.

Als derde demotivater is er een new wave toekomstperspectief. Dit gevoel kan zowel bij de pupil, de coach ALSs bij een docent optreden. Wanneer een coach een pupil moet begeleiden dice niet gemotiveerd is of niet echt over de benodigde capaciteiten lijkt Te beschikken, ervaart de coach zijn inzet vaak ALSs nutteloos. Wat is immers heated nut om tijd Te steken in een pupil waar toch geen toekomst inzit. Bij een pupil kan dot gevoel optreden ALSs de coach niet voldoende tijd heeft of slechts antwoord op vragen new wave de pupil. De pupil zal dan het nut new wave de coachs niet inzien en zal er dan ook verder geen gebruik new wave maken. Hij ondervind geen verbetering door begeleiding en zal dus gedemotiveerd raken.

Het is ook van groot belang digital audiotape de studenten zich belangrijk voelen. Daardoor is heated belangrijk digital audiotape zowel de coach ALSs de pupil wederzijds regard opbrengen. De groepen moet zo Klein mogelijk worden gehouden om Te vermijden digital audiotape de begeleiding onpersoonlijk wordt. Een kwalitatieve tutorbegeleiding moet ervoor zorgen digital audiotape Er voldoende aandacht is voor mekaar. Wanneer beide partijen aanvoelen dat ze belangrijk zijn voor elkaar zal dot de samenwerking alleen maar versterken met positieve resultaten ALSs gevolg.

Een vijfde oorzaak new wave demotivatie is een slechte communicatie. Zowel de pupil ALSs de coach moeten weten waar het opstaat. Het doel en de procedure van de begeleiding moet duidelijk zijn voor beide. Hierdoor zorgen we ervoor dat de verwachtingen duidelijk zijn voor mekaar.

Dit zijn enkele mogelijke valkuilen die kunnen optreden, het is van groot belang digital audiotape de begeleidende docent en de coach hierover waakt. De docent kan demotivatie ontdekken bij de coach. De coach kan dot ontdekken voor de pupil.

Jezelf motiveren

Enkele tips? ? ( zie 4 )

Conclusie

besluitaˆ¦ .

Literatuurlijst

  • hypertext transfer protocol: //www.edpsycinteractive.org/topics/motivation/motivate.html
  • hypertext transfer protocol: //en.wikipedia.org/wiki/Self-determination_theory # Intrinsic_motivation
  • hypertext transfer protocol: //books.google.be/books? hl=nl & A ; lr= & A ; id=p96Wmn-ER4QC & A ; oi=fnd & A ; pg=PA3 & A ; dq=Intrinsic+motivation+and+self-determination+in+human+behavior & A ; ots=3bLNv7vc23 & A ; sig=ZJ2ezdZveKXmIOcIir2Hlx7mzI4 # v=onepage & A ; q & A ; f=false
  • hypertext transfer protocol: //en.wikipedia.org/wiki/Edward_L._Deci
  • hypertext transfer protocol: //www.over-maslow.com/
  • hypertext transfer protocol: //www.goodadvicebooks.nl/artikelen/elementairebehoeften.html
  • hypertext transfer protocol: //www.leren.nl/cursus/management/motiveren/
  • hypertext transfer protocol: //www.12manage.com/methods_mcclelland_theory_of_needs_nl.html
How effective has the Northern Ireland Human<< >>How do the boxing scenes in The Iliad and Aeneid

About the author : admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.